Przetargi

Przetarg pisemny, nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie kubatur Osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Giżycku – I etap cd.” (Termin składania ofert - do 05.08.2019 r. do godz. 12:00) - oferta wybrana

  1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
  2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku” (http://www.pwikgizycko.pl/pobranie.html) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz. 380).

Termin i miejsce składania ofert: do 05.08.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie (pok. 12) PWiK Sp. z o. o. w Giżycku ul. Obwodowa 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 05.08.2019 r. o godz. 12:20 w siedzibie Zamawiającego (pok. 23), Giżycko, ul. Obwodowa 6.


W dniu 25.07.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany w dokumentacji przetargowej. Informację o zmianie, oraz dokumentację po zmianach, zamieszczono w załącznikach.

 


W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na: do dnia 05.08.2019 r. do godz. 12:00, oraz terminu otwarcia ofert na 05.08.2019 r. o godz. 12:20. Również zmianie uległ termin wniesienia wadium, tj. do 05.08.2019 r. do godz. 12:00. W załącznikach umieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu oraz ingormację o dokonanych zmianach w dokumentacji przetargowej.

 


W dniu 30.07.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania 1-2, które wpłynęły od jednego z Wykonawców.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: WYDZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Waldemar Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2019 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Tafil
Ilość wyświetleń: 348
06 sierpnia 2019 14:19 (Waldemar Tafil) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2019 14:18 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2019 13:57 (Waldemar Tafil) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)